Onderstaande verkoopsvoorwaarden maken deel uit van de algemene bepalingen van de firma Severinus NV, met maatschappellijke zetel ; Waregemstraat 210, Deerlijk 8540. Ingeschreven bij de handelsrechtbak te Kortrijk onder het nummer HRK 112956 en bij de kruispuntbank gekend onder het nummer BE0431 319 903 , hierna genoemd  " Severinus NV " en beheerder van de website www.severinus.be en, anderzijds , iedere fysieke of rechterlijke persoon die wil overgaan tot een aankoop via de site www.severinus.be , hierna genoemd  " de koper ".


Artikel 1. Omschrijving


Onderstaande verkoopsvoorwaarden hebben tot doel de contractuele voorwaarden te bepalen  tussen Severinus NV  en de koper , en de voorwaarden op te sommen voor iedere aankoop die gebeurt door middel van de website www.severinus.be . Het verwerven van een product door middel van de site houd in dat de koper deze voorwaarden onherroepelijk aanvaard , waarvan hij op de hoogte is en geacht wordt deze te hebben gelezen alvorens zijn bestelling te plaatsen. Vóór iedere transactie, verklaart de koper enerzijds dat de goederen aangekocht op de website severinus.be geen verband houden met zijn beroepsactiviteiten en gelimiteerd zijn tot strict persoonlijk gebruik. Anderzijds wordt de koper geacht volledige rechtsgeldige beslissingen te kunnen en mogen nemen , hem ertoe aanzettend de de algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden en toe te passen .
De firma Severinus NV houd zich het recht voor deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen , zodoende alle eventuele wettelijke wijzigingen te kunnen toepassen met als doel het gebruik van zijn website te verbeteren. Dit impliceert dat de verkoopswaarden die gelden , deze zijn van de dag van de aankoop.


Artikel 2. Producten


De voorgestelde producten zijn deze die op de website www.severinus.be  van de firma severinus NV staan. In de mate van de beschikbare voorraad.  De firma Severinus NV reserveert zich het recht om het product assortiment ten elke tijde aan te passen. Ieder product aangeboden op de website wordt aangeboden onder de vorm van een beschrijving die de pricipiele karakteristieken weergeeft. ( inhoud, gebruik, samenstelling … ) De afbeeldingen zijn zo waarheidsgetrouw mogelijk maar verbinden de verkoper niet. De verkoop van de producten aangeboden op de website severinus.be zijn voorbehouden voor kopers uit die landen waar de verkoop ervan geautoriseerd is.


Artikel 3. Tarieven


De prijzen vermeld op de internet catalogus van de website zijn prijzen in euros ( € ) alle taxen en BTW inclusief geldend op het moment van de aankoop. Iedere wijziging aan het BTW tarief kan worden verhaald op de prijzen van deze producten.  De firma Severinus NV houd zich het recht voor de prijzen ten allen tijde aan te passen, een aankoop zal wel te verstaan aan de prijs gebeuren die op die dag wordt gepresenteerd op de website. De vermelde prijzen bevatten geen verzending en leveringskosten , deze worden berekend als supplement in verhouding met het totaal van de aangekochte goederen.


Artikel 4. Bestelling en betalingsmodaliteiten


ALvorens over te gaan tot bestelling moet de koper een account aan maken op de site www.severinus.be. Deze rubriek is eenvoudig te bereiken via het menu van de website. Bij elk bezoek kan de koper zijn bestelling of zijn profiel eenvoudig consulteren. Hij zal zich telkens dienen te identificeren aan de hand van zijn gegevens. De firma Severinus NV biedt de mogelijkheid aan de koper zijn bestelling te plaatsen, wijzigen en betalen in drie stappen en met meerdere betalingsmogelijkheden.


- Betaling per bankoverschrijving : De koper plaatst zijn gekozen producten  in het winkelmandje en past desgewenst referenties of hoeveelheden aan, verifieert het leveringsadres of geeft een nieuw adres op. Nadien worden de transportkosten gecalculeerd die aan de koper worden meegedeeld. 

Vervolgens kiest de koper de betalingswijze : « betaling per bankoverschrijving ». Tenslotte verifieert de koper in de laatste etappe de totaliteit van de ingevoerde gegevens , neemt nota van de algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaard deze door het desbetreffende hokje aan te vinken, en valideert de bestelling door op de knop « bestelling bevestigen » te klikken.  Deze laatste klik bevestigt het contract definitief. Na validatie ontvangt de koper een bestelbon die de aankoop bevestigd. Om de betaling af te handelen dient de koper zijn bankinstelling te contacteren  om de betaling uit te voeren ten gunste van de firma Severinus NV , voor het corresponderende totale bedrag . Na ontvangst van het desbetreffende bedrag zal de bestelling behandeld worden en de koper ingelicht per e-mail. De firma Severinus NV  binnen de twee werkdagen na ontvangst van de betaling versturen.


- Beveiligde betaling via bankkaart:  De koper plaatst zijn gekozen producten  in het winkelmandje en past desgewenst referenties of hoeveelheden aan, verifieert het leveringsadres of geeft een nieuw adres op. Nadien worden de transportkosten gecalculeerd die aan de koper worden meegedeeld. Vervolgens kiest de koper de betalingswijze :« Betaling met credit card ». Tenslotte verifieert de koper in de laatste etappe de totaliteit van de ingevoerde gegevens , neemt nota van de algemene verkoopsvoorwaarden en aanvaard deze door het desbetreffende hokje aan te vinken, en valideert de bestelling door op de knop « bestelling bevestigen » te klikken.  Tenslotte wordt de koper omgeleid naar de beveiligde interface om via zijn betaalkaart de betaling uit te voeren. Eens de betaling aanvaardt is de bestelling definitief en het contract besloten . Betaling via bancontact of credit kaart is onherroepbaar. In geval van fauduleus gebruik van zijn kaart kan de koper de annulatie van de betaling aanvragen, de sommen zullen desgevallend teruggestort of gecrediteerd worden. De verantwoordelijkheid van de kaarthouder wordt niet in vraag gesteld als de betaling fauduleus bewezen blijkt te zijn,  op afstand , zonder fysiek gebruik van zijn kaart. Om de terugbetaling te bekomen van een fauduleus gedebiteerd bedrag kunnen eventueel bankkosten optreden. Om deze kosten vergoed te krijgen dient de koper zich tot zijn bank te wenden binnen de 70 dagen op schriftelijke en aangetekende wijze. De ten onrechte aangerekende kosten zullen vervolgens worden terugbetaald binnen een termijn van 1 maand , ter rekenen van de dag van ingebrekestelling. Deze kosten komen hoe dan ook nooit ten koste van de titularis.


De bevestiging van de bestelling houd in dat de algemene verkoopsvoorwaarden hier voorgesteld worden aanvaard en verondersteld te hebben kennis genomen alvorens de aankoop te besluiten. Het geheel van de overgedragen gegevens en bevestiging maken hier deel van uit. Als de koper over een electronisch adres beschikt, medegedeeld via de bestelbon,  zal de firma Severinus NV hem langs deze weg de bevestiging van de bestelling versturen..
Als de koper de firma Severinus NV wenst te contacteren,  kan hij dat doen op het volgende adres : Severinus NV , Waregemstraat 210,  Deerlijk - 8540. Of op het volgende electronische adres : contact@severinus.be  , of per telefoon op het nummer +32 56 722015.


Artikel 5. Eigendomsrecht


De firma Severinus NV behoud het volledige eigendomsrecht van de aangekochte goederen tot op het ogenblik van ontvangst van alle gelden, met inbegrip van taxen, administratie en transport en –verpakkingskosten.


Artikel 6. Teruggave recht


In overeenstemming met het arikel L121-20 van het consumentenrecht, heeft de koper een terug gave recht van 14 werkdagen na de levering van zijn goederen. Zodoende kan hij de aangekochte goederen retourneren aan de firma Severinus NV een terugbetaling eisen of omwisseling , met uitzondering van de gemaakte kosten voor de terugzending.


Artikel 7. Levering


De leveringen worden uitgevoerd op het adres vermeld op de bestelbon, die zich niet buiten de overeengekomen geografische zone mag bevinden. De bestellingen worden geleverd door de dienst Bpost, een dienst met tracking gegevens en worden afgeleverd zonder handtekening.  De levertermijn word meegegeven ter titel van indicatie , deze kunnen tot 30 dagen verschillen met de vermoedelijke levertermijn te rekenen vanaf de dag van de bestelling. Wordt deze termijn overschreden kan een terugbetaling van de goederen worden geeist en kan de koper worden vergoed . De firma Severinus NV kan de koper een tracking code bezorgen per e-mail van zijn pakket. De koper wordt geleverd op het aangeduide adres in de bestelbon door de postbode. In geval van afwezigheid zal door de postbode een bericht worden nagelaten op het vermelde adres. Normaliter kan de koper de volgende dag zijn pakket ophalen in het dichts bijzijnde postkantoor, gedurende een termijn door de post opgegeven. De risico ‘s verbonden aan het transport zijn ten laste van de koper vanaf het moment dat de goederen de lokalen van Severinus NV verlaten. De koper wordt geacht het pakket te inspecteren naar verpakking en inhoud, alvorens de acceptatie ervan. In geval van beschadiging  tijdens het transport moet een klacht worden neergelegd bij de transporteur binnen de drie dagen na de levering.


Artikel 8. Garantie


Alle producten door de firma Severinus NV geleverd genieten een wettelijke garantie periode voorgeschreven door het burgerlijk wetboek. Mocht een product niet voldoen aan de wettelijke normen mag het product worden geretourneerd aan de firma Severinus NV, die het product zal terugnemen, vergoeden of omruilen. Alle klachten, omruileisen of terugbetalingen moetn op schriftelijke wijze gebeuren op de maatschappelijke zetel van de firma Severinus NV, Waregemstraat 210, Deerlijk – 8540 binnen de dertig dagen na levering.


Artikel 9. Verantwoordelijkheid


De firma Severinus NV , in het proces van afstand - verkoop, heeft alleen verplichting van middelenr alleen een verplichting van middelen. Severinus NV  is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het gebruik van internetnetwerk zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, breuk van de dienst, of andere onvrijwillige problemen.
Article 10. Intellectuele eigendom
Alle elementen van de site www.severinus.be zijn en blijven intellectuele en exclusieve eigendom van het bedrijf Severinus NV.  Niemand is toegestaan om te reproduceren, te exploiteren of te gebruiken in welke hoedanigheid ook, zelfs niet gedeeltelijk, elementen van de site, noch in de vorm van foto, logo, visueel of tekst.


Artikel 11. Persoonlijke gegevens


Het bedrijf  Severinus NV streeft naar het behoud van de vertrouwelijkheid van de door de koper verstrekte informatie, die zij moeten verschaffen voor het gebruik van bepaalde diensten. Alle informatie is onder voorbehoud van de bepalingen van de wet n ° 78-17 van 6 januari 1978. Als zodanig, heeft de gebruiker een recht van toegang, wijziging en verwijdering van informatie. Het kan worden toegepast op elk gewenst moment via e-mail op het volgende adres: contact@severinus.be


Artikel 12. Beslechting van geschillen


Deze voorwaarden van verkoop op afstand zijn onderworpen aan het Belgische recht. Voor alle betwistingen of geschillen zal de bevoegde rechtbank die van Kortrijk zijn.